ɓ_iixmʁj
@1970NP29
A180cm 72s
B񓿍iɁjC偨xm
C100 /200 /400 10.00<98P>/20.16<98P>/46.11<9613>
D100 /200 (82)12.1/23.3A(83)11.3/23.3A(84)10.7/21.8A(85)10.8/21.9A(86)\/21.8A(87)10.6/21.2A(88)10.7/21.92A(89)\/21.7A(90)\/21.35A(91)\/21.02A(92)\/20.96A(93)10.52/20.87A(94)10.34/20.44={VA(95)10.21/20.61A(96)10.36/20.29={VA(97)10.34/20.46A(98)10.00={L^/20.16={L^A(99)10.06-9.9/20.41-20.34wA(2000)10.25/20.56
E96ܗցi200 /S~100 q/S~400 qjU/\Ii/TʁA97EI茠i100 /200 /S~100 qjP\IS/P\IS/TʁA98AWAi100 /200 /S~100 qjP/P/PʁA99EI茠i100 /200 /S~400 qjQ\IV/U/\ISʁA2000ܗցi100 /200 /S~100 qjV/V/U